Course B.A

S.L.NO COURSE SUBJECT DURATION SEAT
1 बी.ए हिन्दी 3 साल 60
2 बी.ए संस्कृत 3 साल 60
3 बी.ए समाजशास्त्र 3 साल 60
4 बी.ए भूगोल 3 साल 60
5 बी.ए राजनीति शास्त्र 3 साल 60
6 बी.ए शिक्षा शास्त्र 3 साल 60
7 बी.ए प्राचीन इतिहास 3 साल 60